สรุปภาพรวมจำนวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

จำนวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นแต่ละวัน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มส่งเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือข่าย
* อีเมลผู้ติดต่อ peerawat.w@dsdw.go.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา เว็บไซต์กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
URL https://csv.dsdw.go.th/Home
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 พฤษภาคม 2567
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 พฤษภาคม 2567
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • เพศ
  • อื่นๆ
จำนวน
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
สร้างในระบบเมื่อ 31 พฤษภาคม 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 พฤษภาคม 2567