รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูเเลองค์การที่ดี (OG)

ผลการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูเเลองค์การที่ดี (OG) 4 ด้าน ได้เเก่ ด้านองค์การ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านรัฐสังคม เเละส่งเเวดล้อม เเละด้านผู้รับบริการ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
การจัดทำนโยบายกำกับดูเเลองค์การที่ดี (OG)
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
* อีเมลผู้ติดต่อ psdg@dsdw.go.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา เเบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูเเลองค์การที่ดี (OG)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://dsdw.go.th/Data/Doc/Files/fokhhnht.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 31 พฤษภาคม 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 พฤษภาคม 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar อัจฉราพร ตาเฟื่อง
สร้างในระบบเมื่อ 31 พฤษภาคม 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 พฤษภาคม 2567